DannyGat DannyGat

Khách hàng: DannyGat

Ngày tháng năm sinh: DannyGat

Email: maildogs@newpochta.com

Điện thoại: 89546542135

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Йорк Дрессировка nsdog.ru Потом берут молодых собак на охоту с опытными борзыми.

Các kỹ năng khác: Йорк Дрессировка nsdog.ru Потом берут молодых собак на охоту с опытными борзыми.