Jamesgon Jamesgon

Khách hàng: Jamesgon

Ngày tháng năm sinh: Jamesgon

Email: domninskaya.elena@mail.ru

Điện thoại: 82637428844

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: ws c2960xr 24ts +i -cisco - коммутатор cisco ws c2960x 24pd l, коммутатор cisco catalyst 2960s

Các kỹ năng khác: ws c2960xr 24ts +i -cisco - коммутатор cisco ws c2960x 24pd l, коммутатор cisco catalyst 2960s