JerryFousa JerryFousa

Khách hàng: JerryFousa

Ngày tháng năm sinh: JerryFousa

Email: nk4o@course-fitness.com

Điện thoại: 83763712212

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: XYZ專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/

Các kỹ năng khác: XYZ專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/