LarrysoG LarrysoG

Khách hàng: LarrysoG

Ngày tháng năm sinh: LarrysoG

Email: em7evg@gmail.com

Điện thoại: 86399594736

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Dental Microscope WRAYMER MS-1500D Made in Japan. Maximum complete set. VARIO Focus 200-300mm. Tilting binoculars 0-180 ° 12x magnification Magnification: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X Full HD 1920х1080p CCD Photo / Video camera LED light source 40W-90 000 LUX

Các kỹ năng khác: Dental Microscope WRAYMER MS-1500D Made in Japan. Maximum complete set. VARIO Focus 200-300mm. Tilting binoculars 0-180 ° 12x magnification Magnification: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X Full HD 1920х1080p CCD Photo / Video camera LED light source 40W-90 000 LUX