Shannonaminc Shannonaminc

Khách hàng: Shannonaminc

Ngày tháng năm sinh: Shannonaminc

Email: fevgen70.8@gmail.com

Điện thoại: 87997956741

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: You like Eastern European women but, you find it difficult to understand their culture, attitude and behavior? To know more http://www.datingsecrets.eu

Các kỹ năng khác: You like Eastern European women but, you find it difficult to understand their culture, attitude and behavior? To know more http://www.datingsecrets.eu