Thomastug Thomastug

Khách hàng: Thomastug

Ngày tháng năm sinh: Thomastug

Email: adyamysovho@yandex.ru

Điện thoại: 89973881737

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Продажа БД 1с (БУХ/ЧБУХ/ЗУП/Базы Договоров). Специфика компаний: -- Система безопасности -- Разработка ПО -- Телекоммуникация и связь и т.д. Telegram: https://bitly.su/8ZNzq

Các kỹ năng khác: Продажа БД 1с (БУХ/ЧБУХ/ЗУП/Базы Договоров). Специфика компаний: -- Система безопасности -- Разработка ПО -- Телекоммуникация и связь и т.д. Telegram: https://bitly.su/8ZNzq